Aquarelle

48 tekstów – auto­rem jest Aquarel­le.

Dla sta­rych przy­jaciół ~ "Rze­pako­wy miód"

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 listopada 2016, 05:55

oj­ciec Bóg, mat­ka Ziemia

przybyliśmy
w mi­riadach gwiazd
by
z po­piołów w popiół
z tchnienia w ciszę
z ra­mion mat­ki w ra­miona ojca
ze świado­mości w światłość
z og­ra­nicze­nia w nieskończoność
- odejść 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 lipca 2014, 10:37

na Jesień

za ok­nem pa­da deszcz
w ko­minie śpiewa świerszcz
sa­motną ławkę w parku
przyk­rył liść wielobarwny

te­raz gdy słońca mniej
chciej smu­teczku chciej
og­rzać ser­ce pierwiosnkiem
by przet­rwać mogło do wiosny 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 4 września 2013, 12:19

na dotyk myśli

blis­ko być i aż tak daleko
da­leko że wzrok nie sięga
tyl­ko świado­mość po­jawi się czasem
i tyl­ko cza­sem na chwilę spłynie
że choć jes­teś to jak­by cię nie było
to więcej i może ty­le tylko
od­cisk na pa­mięć za krótki
choć była to miłośćOdtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 2 września 2013, 11:06

nie o zemstę, lecz o pamięć

z niena­wiści ut­ka­ni w niepamięć
siekierą i młotem kości pogruchotane
przyk­ry­te ziemią i kwiatem polnym
bez krzyża cza­sem
tu krzyż jest wrogiem

Pol­sko
byś pamiętała
jak słowiański brat
mor­do­wał brata
śla­dy po nim zacierał
by nikt nie wiedział
o is­tnieniu Jego
wśród [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 11 lipca 2013, 11:39

o kwiatuszku

Kocha­nie dziś py­tają mnie
czy wyłączę światło
i kruche ser­ce umie­szczę na krzyżu
ołtarz bo­les­nych prob­lemów
jeszcze nie wiem
two­ja nieobec­ność czy­ni spus­tosze­nie
czuję na tym bois­ku
jak czas go­je­nia do­ty­ka smu­tek
w próbie pow­ro­tu ser­ca

nie pozwólmy po­zos­ta­wać je­mu w sa­mot­ności
aby wra­cając nie było zaw­stydzo­ne
niech to co nas my­li
po­zos­ta­wi uśmiech
tak od­na­leźć można
co odeb­ra­ne zostało
od­pieczęto­wać duszę
roz­wiązać węzły 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 27 czerwca 2013, 10:42

Jeżeli zro­zumiesz, że miałeś to szczęście, lecz coś nie wyszło i pękło ci serce.
To szczy­ty zdobędziesz naj­piękniej żyjąc lub na zaw­sze zgaśniesz jak echo ciszą. 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 22 czerwca 2013, 20:39

przecież była

Była piękna
piękna w je­go oczach
od chwi­li kiedy ją zobaczył
słońce wy­pełniło niebo
taką piękną
zat­rzy­mał w snach
przyszła je­sień zi­ma i wiosna
to był zły czas
po­wie­dział jej wszys­tko
to co tak wy­raźnie widział
choć tęsknił
nie ufał całko­wicie nigdy
teraz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 16 czerwca 2013, 00:00

Kiedy wier­sze przychodzą to sa­me się piszą.
Cza­sem mil­czą, wte­dy ich nie ma.
Ta­ka jest praw­da, tak prze­cież bywa. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 czerwca 2013, 07:42

Jeszcze niez­liczoną ilość ra­zy przyj­dzie upaść i pod­nieść się. Wszys­tko po to, aby wy­konać dwa kro­ki w przód i je­den w tył. Poczuć sa­mot­ność wśród tłumu. Wyczer­pująca i trud­na jest wal­ka na sze­rokiej drodze życia. Ale czyż to doświad­cze­nie nie czy­ni nas tym, kim chce­my być.. Któż bo­wiem mógłby inaczej życie pojąć, by o każdym świ­cie je miłować.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 maja 2013, 11:26

Aquarelle

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aquarelle

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

19 stycznia 2016, 00:08Aquarelle wy­powie­dział się w wątku Muzyka jazzo­wa

19 stycznia 2016, 00:06Aquarelle wy­powie­dział się w wątku Muzyka jazzo­wa

19 stycznia 2016, 00:05Aquarelle wy­powie­dział się w wątku Muzyka jazzo­wa

18 stycznia 2016, 00:31Aquarelle wy­powie­dział się w wątku Muzyka jazzo­wa

18 stycznia 2016, 00:28Aquarelle wy­powie­dział się w wątku Muzyka jazzo­wa

18 stycznia 2016, 00:26Aquarelle wy­powie­dział się w wątku Muzyka jazzo­wa

18 stycznia 2016, 00:24Aquarelle wy­powie­dział się w wątku Muzyka jazzo­wa

18 stycznia 2016, 00:17Aquarelle wy­powie­dział się w wątku Smoothjazz